Divan Başkanı Sakder'in yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Değerli Bursaspor Camiası;

Olağanüstü Genel Kurul kararının uygulanması, 27 Aralık 2023'te Bakanlıkça onaylanarak yürürlüğe giren yeni tüzüğümüz kapsamında gerçekleştirilecektir.

Bu çerçevede, genel kurul toplantı gündemi yeni tüzüğe göre revize edilmiş olup; yeni tüzüğümüzün 21-2 Maddesi'nde yer alan seçim ile idari ve mali genel kurul tarihleri arasında 30 günden kısa bir süre olması halinde gündemlerin birleştirilebilmesi hükmüne uygun olarak tek toplantı şeklinde gerçekleştirilmesi mümkün olmuştur.

Bilindiği üzere; son ödeme tarihi 2 Ocak 2024 olan 1 Milyon 159 bin TL'lik vergi yapılandırma taksiti ödenmediği takdirde, yapılandırmamız bozulacaktır. Kulüp lisansı almamızın riske girmesinin yanı sıra yeni puan silme cezaları ile de karşı karşıya kalınacaktır. Ayrıca 120 aylık ödeme kolaylığının ortadan kalkması ile ciddi bir ekonomik yükün yeniden gündemimize gireceği aşikârdır. Tüm Bursaspor paydaşlarının yapılandırma taksit ödemesine ilişkin elinden geleni yapması bu bakımdan önem arz etmektedir.

Olağanüstü Seçimli, İdari ve Mali Genel Kurul'da izlenecek yöntem ve uygulama esasları aşağıdaki gibidir: 

31 Aralık 2023 Pazar - 17:00  2023 aidatlarının son ödeme günü - aidatını süresinde ödemeyenler Ocak ayındaki seçimde oy kullanamayacak ve başkan adayı göstermek için imza veremeyecek!

06 Ocak 2024 Cumartesi Başkan Adaylık Başvurusu

Başkan adayı olmak isteyenler noterden; oy kullanabilir (2023 aidatını zamanında ödemiş) 100 üyenin imzası ile Divan Başkanlık Kurulu'na başvuruda bulunacaklar.

10 Ocak 2024 Çarşamba Yönetim, Denetim + Hukuk Kurulu Aday Liste Teslimleri

Başkan adayları Yönetim Kurulu Aday Listesi ( Başkan dışında 8 asıl + 8 yedek ), bağımsız aday olacak Denetim Kurulu ve denetim ile aynı listede oylanacak Hukuk Kurulu aday listeleri Divan Başkanlık Kurulu'na sunulacak. Üye Sicil Kurulu inceleme ve onayı yapılacak.

Başvuru süresinde geçerli bir adaylık başvurusu yapılmaz veya mevcut adayların tümü çekilir ise Divan Başkanlık Kurulu'na 'aynı şartlarla' yeni başvuru yapılabilecektir.

Mevcut adaylar birleşme kararı alırsa ortak listelerini seçimden 1 gün önce sunabilecekler.

20 Ocak 2024 Cumartesi - 14:00    

13 Ocak'ta çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecektir.

Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu + Hukuk Kurulu seçilecek.

Aday Çıkmaz / Seçilemez İse 19 Ocak 2024 itibariyle, geçerli bir Başkan Adayı çıkmamış ya da 20 Ocak 2024'te tümü çekilmiş durumda ise; en erken 27 Ocak en geç 11 Şubat arasında hafta sonu; çoğunluk aranmayacak ikinci toplantı için ise en geç 17-18 Şubat 2024 tarihlerinden biri belirlenerek geri bırakılır.

Genel Kurul için geçerli aday/adaylar bulunmakla birlikte 20 Ocak'ta çoğunluk aranmaksızın yapılması beklenen toplantı herhangi bir nedenle gerçekleştirilemez ise 27 Ocak - 18 Şubat tarihleri arasında hafta sonu ve çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilmek üzere ertelenir.

2024 OCAK - OLAĞANÜSTÜ SEÇİMİ NASIL GERÇEKLEŞTİRİLECEK?

Tüzük değişikliği ile birlikte adaylık başvuru süreci ve organların yapısında da değişikliklere gidildi.

2024 ESKİ TÜZÜK YENİ TÜZÜK BAŞVURU

YÖNETİM KURULU    

13 KİŞİLİK YÖNETİM

1 BAŞKAN + 12 ASIL ve 6 YEDEK ÜYE     

9 KİŞİLİK YÖNETİM

1 BAŞKAN + 8 ASIL ve 8 YEDEK ÜYE Başkan Adayı noterden oy kullanma hakkı olan 100 üye imzası ile aday gösterilecek. 

Divan Kurulu'na;

6 Ocak 2024'te

Başkan Adayı Başvurusu

10 Ocak 2024'te Adayın Yönetim Kurulu Listesi'ni sunması

DENETİM KURULU    

3 ASIL + 3 YEDEK    

3 ASIL + 3 YEDEK    Denetim Kurulu Başkan Adayı tarafından Denetim Kurulu Listesi ile birleşik / çarşaf listede Hukuk Kurulu da sunulacak.

10 Ocak 2024 Adayın Yönetim Kurulu Listesi'ni sunması 

(Bağımsız adaylık dışında Yönetim Kurulu Listesi verilirken ek liste ile Başkan Adayı da liste sunabilir)

HUKUK KURULU    

YOKTU - YENİ KURUL   

3 ASIL + 3 YEDEK    Denetim Kurulu listesi ile aynı listede Denetim Kurulu Başkan Adayı tarafından 10 Ocak 2024'te sunulacak.

TFF KURULU  ESKİ TÜZÜKTEYDİ KALDIRILDI

DİSİPLİN KURULU ESKİ TÜZÜKTEYDİ KALDIRILDI "HUKUK KURULU" DİSİPLİN SÜREÇLERİNİ DE YÜRÜTECEK

ADAY LİSTELERİNİN TESLİM SÜRECİ

Kriterleri taşıyan başkan adayı ve listelerde yer alacaklar aşağıdaki dokümanlar ile başvurularını tamamlayacaklardır:

BAŞVURU DOSYASI - SÜRECE İLİŞKİN DETAYLAR

BAŞKAN ADAYLARI  

6 Ocak 2024'te Divan Başkanlık Kurulu'na sunulacak Noterden alınmış oy kullanabilir 100 üye tarafından aday gösterme imza dokümanları 3 yıllık kıdem veya geçmişte yöneticilik tecrübesi aranır.

Adli sicil arşiv kaydı, kısa özgeçmişi ve Kulübe yapıldıysa güncel tarihli bağış makbuzu/dekontu

İçeren adaylık dosyası

YÖNETİM KURULU LİSTESİ, 10 Ocak 2024'te Divan Başkanlık Kurulu'na Adaylığı kabul gören Başkan Adaylarınca    Oy kullanamaz durumda olan üyeler de listede yer alarak seçilebilir.

Listedeki her kişinin e-devletten alınan adli sicil arşiv kaydı ile ıslak imzası yer alacak.

DENETİM LİSTESİ, 10 Ocak 2024'te Divan Başkanlık Kurulu'na sunulacak İdari, mali, iktisadi ve hukuk alanlarından birinde en az dört yıllık lisans düzeyinde üniversite mezunu olup, bu alanda en az beş yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak ya da 5 yıllık mali müşavirlik ruhsatına sahip olmak    Listedeki her kişinin e-devletten alınan adli sicil arşiv kaydı ile ıslak imzası yer alacak

Bağımsız denetim ve hukuk kurulu başvurusu yapılmadıysa, Başkan Adayları seçimden 2 gün önce liste sunabilir.

HUKUK KURULU LİSTESİ, 10 Ocak 2024'te Divan Başkanlık Kurulu'na sunulacak Hukuk fakültesi mezunu ve beş yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak.

Denetim Kurulu listesi ile birlikte sunulacak. Listedeki her kişinin e-devletten alınan adli sicil arşiv kaydı ile ıslak imzası yer alacak

Zorunlu organ olmayan bu kurulun aday listesinde eksilme olması halinde seçim anına kadar tamamlanabilir

Daha önce ibra edilmemiş yönetimlerde görev alan: genel kurulda yapılan oylama neticesinde "ibra edilmemiş olan Yönetim Kurulu'ndan; "Başkan, As Başkan ve Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi" yine "ibra edilmemiş olan Denetim Kurulu'ndan Denetim Kurulu Başkanı", ibra oylamasına müteakip tüzük gereği yürütülecek inceleme neticesinde haklarında hukuki süreç başlatılmış ise bu süreç lehlerine kesinleşinceye kadar / ibra oylamasını takip eden iki seçimde organ ve kurullara aday olamazlar.

7405 Sayılı Kanun

 Aşağıdaki suçlardan hüküm giyenler aday listelerinde yer alamayacaklardır.

Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, nefret ve ayırımcılık, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, şike veya teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkân sağlama, reklamını yapma veya para nakline aracılık veya bu Kanunun 20 nci (Spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin bütçe ve harcama ilkeleri) maddesine muhalefet etme suçlarından mahkûm olanların spor kulübü, spor anonim şirketi statüsündeki bağlı ortaklığı ve iştiraklerindeki yönetim, denetim, disiplin ve ihtiyari diğer kurul üyelikleri, haklarındaki mahkeme veya ilgili kurul kararının kesinleştiği tarihte, başkaca hiçbir işlem yahut karara gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer. Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı verildiği takdirde bu fıkranın ceza mahkûmiyetine ilişkin hükümleri uygulanmaz.

Genel kurulun üyelerimizin katılımı ile Kulübümüze yakışır şekilde gerçekleştirileceği inancı ile seçim sürecinin Bursasporumuz için hayırlı olmasını dileriz".

Saygılarımızla...

Galip Sakder

Bursaspor Divan Kurulu Başkanı

Editör: Haber Merkezi