Değerli Kamuoyuna,

Medeni Kanun ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili düzenlemeleri gereğince Genel Kurul tarafından onaylanmayan, Genel Kurula sunulmayan ve Kulübü borçlandırıcı tüm işlemler açıkça hukuka aykırı olup ve Kulüp tüzel kişiliği açısından yok hükmündedir. Diğer yandan 23.06.2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurulu Kararı ile de makam tecavüzü oluşturan ve borçlandırma yetkisi içeren Yönetim Kurulu kararı yok hükmünde kalmıştır.

....... tarihli Genel Kurul nezdinde Yönetim Kurulu "ibra edilmemiş" olmasına rağmen hukuk düzenin kabul etmeyeceği fiillere devam edilmiştir. Dernekler kararlarını genel kurulda alır. İbra olmayan yönetim kurulunca alınan ve genel kurulda onaylanmayan kararlar yok hükmündedir. Bursaspor Kulübü kamu yarına dernek olup dernekler kanununda hüküm bulunmayan hallerde kıyasen Türk Ticaret Kanunu ve Kooperatif Kanunu uygulanmaktadır. Türk Ticaret Kanunu madde 395 "Yönetim kurulu üyesi, genel kuruldan izin almadıkça şirketle kendisi veya başkasına adına herhangi bir işlem yapamaz, aksi halde, şirket yapılan bütün işlemlerin batıl olduğunu ileri sürebilir." Ve Kooperatifler Kanunu madde 59/6 açıktır ki Yönetim kurulu üyeleri ortaklık işlemleri dışında kendisi veya başkası namına bizzat veya dolaylı olarak kooperatifle kooperatif konusuna giren bir ticari muamele yapamaz." Asıl hukuki ve mali sorumlular bu borçlandırıcı işlem tesis eden kişilerdir. Dernek tüzüğümüz madde 58/1 hükmünde "Genel Kurulda yönetim kurulunun borçlanma yetkisi ayrıca oylanmaz Ancak, taşınmaz yatırımları hariç olmak kaydı ile bütçenin hesap döneminde %25'ten fazla aşılması halinde aşan kısım için Yönetim Kurulunun Genel Kuruldan onay alması gerekir." şeklinde yer almaktadır. Dernek tüzüğümüzün 59/3 maddesinde ise " Bütçenin uygulanması ve yürütülmesinden yönetim kurulu sorumludur. Tüzük hükümlerine uymadan yapılan harcamalardan ve ödemelerden ilgililer müştereken ve müteselsilen sorumludurlar. Ödenen miktarı Bursaspor'a geri öderler."

Yaptığımız çalışmalar neticesinde Kulübümüze gelen dayanaksız icra takiplerine itiraz edilmemiş olduğu, icra takiplerinin kesinleşmesi yoluna gidildiği tespit edilmiştir. Bununla birlikte bazı firmalara Kulübün ödemesi gereken mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödeme yapılmamış açılan icra rakiplerine dönemin yönetimi hukuka aykırı şekilde itiraz etmiş ve Kulübümüzü zarara uğratmak kastı ile yüksek miktarlarda icra inkar tazminatı, vekalet ücreti ve yargılama giderlerini ödemeye mahkum etmiştir.

Bankaların hukuka aykırı kredi verdikleri ve bu kredi faizlerinin çok fahiş oranda olduğu tarafımızca tespit edilmiş olup borçlandırıcı işlem yapan kişi ve kurumlara karşı hukuki yola başvuracağız. Genel Kurul gündeminde olmamasına ve borçlanma yetkisi alınmamasına rağmen bankalara borçlanma işlemi hukuka aykırıdır.

Bursaspor Akaryakıt Sanayi ve Ticaret Şirketi ile Murat Karaçor isimli kişi arasında imzalanan 25.04.2019 tarihli Sözleşmenin yasaların aradığı zorunlu unsurları taşımadığı, Sözleşme gereğince satışı alınan yerlerin deftere işlemediği ve kulüp kayıtlarında gözükmediği hususları tarafımızca tespit edilmiştir.

Kulübümüzün müşteki ve davacı olduğu dosyalar geçmiş yönetim tarafından takip edilmemiş, Kulüp zararına fiiller meydana gelmiştir. Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/161 Esas sayılı dosyasında devam eden Müştekilerinin; Bursaspor,Bursa Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü, Bursa Maliye Hazinesi ve Defterdarlık ve Muhakemat müdürlüğü olduğu ve İhbar edenin Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesin olduğu, 16 sanıklı dosyaya geçmiş yönetimlerce avukat görevlendirilmemiş olup kulübümüzün hakları savunulmamıştır.

Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada sanık olan kişilerin, Kulüp Tüzüğüne aykırı olarak yönetimde bulunması, karar merciinde yer alması bir diğer hukuka aykırılık olup bu kişilerin faaliyetleri ve aldığı kararlar hiçbir hukuk düzeninde yer bulmamaktadır.

Bankaların hukuka aykırı kredi verdikleri ve bu kredi faizlerinin piyasa koşullarının üzerinde fahiş oranlarda olduğu da tarafımızca tespit edilmiş olup borçlandırıcı işlem yapan kişi ve kurumlara karşı tüm hukuki süreçlere başvuracağız.

Kulübümüzün yetkili organları haricinde her türlü medya mecrasında yer alan özellikle yetkisiz ve Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan kişilerin asılsız beyanlarına itibar edilmemesini, Kulübümüzün resmi hesaplarından yapılan bilgilendirmelerin esas alınmasını, Kulübümüze her türlü zarar veren kişi, kurum ve kurullara karşı hukuki ve cezai sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz.

Bilgilerinize saygı ile sunarız,

Bursaspor Yönetim Kurulu Adına

Recep Günay

Editör: Haber Merkezi